Rehberlik ve Özel Eğitim

ÖZEL EĞİTİM NEDİR? Özel eğitime ihtiyacı olan birey: Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey. Yetersizlik: Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal bir etkinliğin ya da yapının önlenmesi, sınırlandırılması hali. Engel: Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak...
Özel Eğitimde Tanılama ve Değerlendirme Süreci Tanılama süreci; okulda görev yapan bir öğretmen, çocuğun ana-babası ya da bir uzmanın eldeki kanıtlara dayanarak çocuğun özel eğitim gereksinimleri olduğu yönünde belirtiler gösterdiğine ilişkin kaygılarını dile getirmesidir. Bu dönemde öğrenci ile ilgili temel bilgilerin toplanması, bireyin özel eğitim gereksinimlerin belirlenmesi ve kayda alınması ve kaydettiği...
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Dayandığı Felsefi Temel   Psikolojik yardım kavram ve faaliyetlerine vücut veren diğer bir kaynak da felsefedir. Toplumun  özellikle insan unsuruna verdiği kıymet derecesi ile psikolojik yardım faaliyetleri arasında yakın bir ilişki vardır. Felsefe, bilimlerin anasıdır. Bütün ana bilimler felsefede doğmuştur. İnsanoğlu kendi dünyasını ve evreni anlamaya çalışırken, birçok gözlemler yapmış, birçok...
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Dayandığı Ekonomik Temel   Rehberlik ve psikolojik danışmanın dayandığı temellerden biri de toplumun üretim, değişim, bölüşüm, tüketim yapısını ve işleyişini içeren' ekonomidir. Kişi, içinde yaşadığı toplumun üretim ilişkileri çerçevesinde kendi yetenek ve ilgilerine uygun bir yer edinme çabasını göstermektedir. Bireyin sağlıklı bir kişilik geliştirmesinin ön koşulu, ekonomik bölüşümde...
Özel Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Rehberlik ve psikolojik danışma, özel eğitim için de en az, genel eğitim kadar gerekli bir hizmettir. Rehberlik ve psikolojik danışmanın yer almadığı, verimli bir biçimde uygulanmadığı özel eğitim kurumlarında, gerçek bir eğitimin yapıldığı söylenemez. Ancak, özel eğitime özgü ayrı bir rehberlik ve psikolojik danışma biçimi yoktur, olması...
İlköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma İlköğretim kavramı ile bugün, 6-14 yaşlar arasında bulunan çocukların devam ettiği 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim öğretimin yapıldığı okul dile getirilmektedir. İlköğretim okullarının birinci yılından beşinci yılının sonuna kadarki bölümüne birinci kademe, altıncı yılından sekizinci yılının sonuna kadarki bölümüne de ikinci kademe denmektedir. Birinci kademede sınıf rehber...
Orta Öğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilindiği gibi bugün "ortaöğretim" denince 8 yıllık ilköğretim okullarının üzerinde dört yıllık eğitim veren lise ve dengi okullar anlaşılmaktadır. İlköğretim, her yurttaşın geçmesi zorunlu olan bir eğitim basamağıdır. Ortaöğretim ise, yükseköğretim gibi isteğe ve yeteneğe göre sürdürülen bir eğitimdir. Ancak yeni yasayla ortaöğretim de zorunlu hale...
Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma "Okulöncesi eğitimi" terimi, daha çok, 3-5 yaşları arasındaki çocukların, düzenli bir programla eğitildikleri kurumlardaki eğitim için kullanılmaktadır. Çağdaş toplumda aile yapısı, çalışma koşulları, konut durumu vb. nedenler, çocuğun yaşıtlarıyla birlikte olma zamanlarını kısıtladığı için okulöncesi eğitim kurumları, gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Okulöncesi eğitimden bugün çok...
Rehberlik Hizmetlerinin Tutumları ve Özellikleri Rehberlik bireyin kendisini anlaması, tanıması, problem çözmesi, çevreye uyum sağlama karar verme gibi durumlar karşısında bireye verilen psikolojik bir yardımdır. Burada karşılıklı olarak isteklilik ve gönüllülük esastır. Rehberlik hizmetleri sorunları olan öğrencileri dinler ve sorunlarının çözmesine yardımcı olur. Bunun için rehberlik hizmetlerinin özellikleri vardır. Bu özellikler:   Rehberlik...
Maslow'a Göre Kendini Gerçekleştiren İnsanların Özellikleri   Kendileriyle barışıktırlar ve kendilerinden hoşnutturlar. Kendilerine saygılıdırlar ayrıca diğer insanlara da saygılıdırlar. Herkese karşı sevgi, sempati duyarlar. Herkesi olduğu gibi kabul ederler. Gerçeği olduğu gibi algılarlar. Geleceğe yönelik uygun tahminlerde bulunabilirler. Eksik ve hatalarından dolayı aşırı derecede rahatsızlık duymazlar. Daha derin kişiler arası ilişkiler kurabilirler. Yaşamaktan doyum sağlar, zevk alır. İş yapmak kişiye oyun...
Öğrenci Kişilik Hizmetleri Profesyonel kişiler tarafından verilir. Öğrencilerin eğitim faaliyetlerinden en etkili biçimde yararlanmalarını sağlamaya çalışır. Öğrenci kişilik hizmetleri bireyin kendini bir bütün olarak geliştirmesini sağlayacak ortam oluşturulur. Sağlık hizmetleri Sağlıkla ilgili önlemler almak Sağlık eğitimi vermek Sağlık kontrolü ve taramaları yapmak Tedavi hizmetleri Sosyal yardım hizmetleri Burs, kredi vb. Ek görev, iş bulmak Yurt, barınma Beslenme hizmetleri Ulaşım hizmetleri Rehberlik hizmetleri Psikolojik danışma hizmeti Konsültasyon Oryantasyon hizmeti...
Eğitim anlayışları   Çağdaş eğitim anlayışı Geleneksel eğitim anlayışı Yaşam boyu devam eder. Birey merkezli anlayış hakimdir. Öğrenci eğitime aktif olarak katılır. İlerlemeci eğitim felsefesi kaynaklanır. Demokratik bir ortam vardır. Nasıl öğretelim? Anlayışı hakimdir. Her öğrencinin özelliği farklıdır, anlayışı vardır. Öğrenme temellidir.  Hayatın belli dönemleriyle sınırlıdır. Konu merkezli eğitim hakimdir. Eğitime öğrenci aktif olarak katılmaz. Daimici ve esasici felsefe kaynaklıdır. Öğretmen tek otoritedir. Ne öğretiyim? Sorusu hakimdir. Öğrencilerin...
Özel Gereksinimli Çocuğa Rehberlikte Neler Yapılabilir Sınıfında özel gereksinimli öğrencisi olan bir öğretmen öğrencisinin sorunlarını tanımalı ve öğrenciyi sınıf içerisinde aktif hale getirmelidir. Öğretmen sınıfındaki her öğrenciye öğretmenlik dışında rehberlikte etmelidir. Bir öğretmen sınıfındaki öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik şunlara dikkat etmelidir: -Sınıftaki öğrenciler özel gereksinimli olsun ya da olmasın sınıf içerisinde kendilerini güvende...
HÜMANiSTİK (İNSANCIL) YAKLAŞIM VE REHBERLİK Temsilcileri Maslow ve Rogers’dır. Bu yaklaşım ile okullardaki rehberlik hizmetlerinin etkinliği artmıştır. Maslow insan güdüleriyle ilgilenmiştir. Maslow’a göre en temel ihtiyaçlar fizyolojik ihtiyaçlardır. Öncelikler fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sevgi ve saygı ihtiyacı bireyin temel ihtiyaçlarıdır. Daha sonra üst düzey ihtiyaçlar olan bilme-tanıma, estetik ve kendini geliştirme...
REHBERLİK İLE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ARASINDAKİ FARKLAR REHBERLİK PSİKOLOJİK DANIŞMA Psikolojik danışma hizmetinin dışındaki hizmetlerdir. Rehberlik hizmetleri içinde özel bir hizmettir. Bilişsel konulara yöneliktir. Duyuşsal konulara yöneliktir. Konuyu bilen kişiler tarafından verilir. Yalnızca psikolojik danışman tarafından verilebilir. Bilgi düzeyindeki yardımlardır. Daha yoğun bilgiler gerektiren yardımları içerir. Eğitimin her kademesinde kullanılır. Ortaöğretimden itibaren verilir. Belli bir süre sınırlaması yoktur. farklı süre sınırlamaları vardır. Kişi sayısı sınırlı değildir. Kişi...
Sayfa başına git