Öğretim ilke ve Yöntemleri

Örnek Olay Yönteminin Özellikleri Öğrenci merkezlidir. Kavrama, analiz ve sentez düzeydeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Gerçek hayatta karşılaşılmış veya karşılaşılma ihtimali olan problemlerin öğrencilerle birlikte sınıfta tartışılarak çözüm yolları üretme yöntemidir. Öğrencilere bir konuyu, beceriyi kazandırmak ve o konuda pratik yaptırmak için kullanılır. Sınıf mevcudu çok ise sınıf gruplara ayrılır. Her gruba aynı konu veya farklı...
Öğrenme ve öğretme ortamında öğrenme ve öğretmeyi etkileyen birçok öge vardır. Bunlar; fiziksel ortam, öğretmen ve öğrenci nitelikleri, iletişim ve teknolojidir.  Bunları tek tek açıklayacak olursak: Fiziksel Ortam Öğrenme ve öğretme ortamının ögelerinden ilk başta incelememiz gereken husus fiziksel ortamdır. Isı: Ortamın ısısının iyi ayarlanması gerekmektedir. Sınıf ısısının yüksek olması öğrencilerde uykuya, düşük...
Birlikte Öğrenme Modeli (B.Ö.M.) BÖM özellikle konuşma yoluyla dili kullanarak etkileşimin önemli olduğu yabancı dil eğitiminde çok yararlıdır İş yükünü çok fazla arttırmadan öğrencilere daha üst düzeyde ödev ve projelerin yaptırılabilmesini sağlar Zayıf öğrencilere bire bir yardım edilebilmesini sağlar Daha iyi öğrencilerin diğerlerine öğretirken bildiklerini pekiştirmelerini ve daha derinlemesine öğrenmelerini sağlar Sınıfta sorulan soruların kalitesi...
Dramanın Çeşitleri Günümüz drama tanımlarına ve çeşitlerini incelediğimiz zaman çok farklı tanımlarla ve sınıflandırmalarla karşılaşmaktayız. Buna karşın en çok kullanılan drama çeşitleri dört bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; yaratıcı drama, eğitici drama, psikodrama ve sosyodramadır. Bu dramalar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. Yaratıcı drama Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak bir...
KAVRAM HARİTASI Novak tarafından geliştirilmiştir. Ausubel’in anlamlı öğrenme teorisine dayanmaktadır. Kavram haritası Öğrenilecek kavramaların ve kavramlar arası ilişkilerin görsel şekilde sunulduğu bir şemadır. Kavram haritası bir kavramın aynı kategorideki diğer kavramlarla ilişkisini belirtir. Dört çeşit kavram haritası vardır. 1-Örümcek kavram haritası: Merkeze bir kavram yerleştirilir ve etrafında onunla ilgili olan diğer kavramlar bulunur. 2-Zincir kavram haritası:...
İSTASYON TEKNİĞİ Sınıfta bir sorun ya da konuyla ilgili bütün öğrenciler çeşitli aşamalarda katkı sağlamak için grup oluştururlar. Her bir grup bir önceki grubun aşamasına katkı sağlayarak ilerler. İstasyon Tekniğinin Temel Aşamaları -Öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak -Yeni bir ürün ortaya çıkarmak -Çekingen öğrencileri aktif hale getirmeyi sağlamak -Öğrencilerin iş birliği içinde çalışmalarını sağlamak -Öğrencilere...
ÇOKLU ZEKA KURAMI Temsilcisi Howard Gardner’dır. Gardner’a göre zekanın sözel, görsel sosyal, kişisel, doğacı, mantıksal, bedensel, müziksel olmak üzere 8 boyutu vardır. Bu kuramın amacı; kişilerde çok yönlü gelişimi sağlamak ve başarı duygusunu artırmaktır. Geleneksel ve Yeni Zeka Anlayışlarının Karşılaştırılması Geleneksel                                                                                                Yeni -Zeka tek boyutludur.                                                                –Zeka çok boyutludur. -Zeka gerçek yaşamdan soyutlanır.                                         –Zeka yaşamla iç...
GAGNE’NİN ÖĞRETİM DURUMLARI MODELİ Gagne’ye göre öğrenme beyinde gerçekleşir. Öğrenmede sadece dışsal etkenlerin değil, içsel etkenlerinde rolü vardır. Öğretimin planlanması öğrenecek bireye göre düzenlenmelidir. Öğretme iki evrede gerçekleşir. Bunlar uzun süreli düzenleme olan ders programının hazırlanması ve kısa süreli düzenleme olan sınıf içi etkinliklerin hazırlanmasıdır. Gagne’ye göre öğretim beş tür öğrenmeye göre sınıflandırılır....
CARROLL’UN OKULDA ÖĞRENME MODELİ Bu yaklaşıma göre gerekli zaman ve uygun bir ortam sağlandığında her öğrenci öğrenir. Her öğrencinin öğrenmesi için gerekli olan öğrenme zamanı ve öğrenme olanakları diğer öğrencilerinkinden farklıdır. Bu model hızlı öğrenen ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır temeline dayanır. Corroll öğrenme düzeyini formüle etmiştir. öğrenme düzeyi=(öğrenmede harcanan zaman)/(öğrenme için...
BALIK KILÇIĞI TEKNİĞİ Balık kılçığı diyagramı olarak da bilinir. Bu uygulamayla belli bir sorunun nedenleri ortaya çıkarılır ve neden –sonuç ilişkisi oluşturulur. Tekniğin uygulanması için öncelikle bir problem belirlenir. Daha sonra belirlenen problemin temel nedenleri belirlenir. Teknik problemin çözümü için analitik bir yaklaşımla çok sayıda fikir üretmeye dayanır. Fikir üretme aşamasında...
DRAMA TEKNİĞİ Öğrencilerin karşılaştıkları durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bir uygulamadır. Doğal drama, biçimsel drama ve yaratıcı drama türleri vardır. Doğal Drama: Öğrenciler doğaçlama yaparak kendilerini istedikleri gibi ifade derler. Bu sayede öğrenciler serbest konuşma alışkanlığı kazanırlar. Biçimsel Drama: Yetişkinlerin eğitimine yöneliktir.  Ciddi bir hazırlık, ezber ve prova gerektirir. Yaratıcı Drama: Bilişsel,...
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM Keller’in ‘’Bireyselleştirilmiş öğretim sistemi’’ Carroll’ın ‘’okulda öğrenme modeli’’ne dayanmaktadır. -Bireyselleştirilmiş öğretim sistemi, programlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretimin dayandığı ilkelere benzemektedir. -Her sınıftaki öğrencilerin bireysel farklılıkları vardır. Bireyselleştirilmiş öğretim her öğrencinin bireysel farklılıklarına uygun eğitim verilmesini öne sürmektedir. -Bireyselleştirilmiş öğretimin temel amacı öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini en üst düzeye kadar geliştirip topluma...
BENZETİM (SİMÜLASYON) TEKNİĞİ Öğrencilerin gerçek  ortamlarda gerçek araçlarla demeleri zor ve tehlikeli olan durumları gerçeğin bir modeli üzerinde yaşamalarıdır.  Böylece olabilecek kazaların önüne geçilmiş olunur ve öğrenciler üzerlerinde baskı olmadan öğrenmeyi gerçekleştirirler. Öğrenciler bir olayı gerçekmiş gibi ele alarak o olay üzerinde eğitici çalışmalar yaparlar.  Bu süreçte öğretmen sınıf içi kontrolü sağlar. Tekniğin...
DÜŞÜNME BİÇİMLERİ 1-Eleştirel Düşünme Eleştirel düşünme; öğrencilerin önceden bildikleri bir konu üzerinde kendi düşüncelerine değer biçmeleri ve değiştirmeleridir. Eleştirel düşünme her yaşta her insana öğretilebilir. Sınıf içinde eleştirel düşünmeyi gerçekleştirebilmek için öğrenciyi merkeze alan ve demokratik bir sınıf ortamı hazırlanmalıdır. Öğrencilerin özgürce düşüncelerini ifade edebilmeleri için sınıf içerisinde yapılandırmacılık, probleme dayalı...
TARTIŞMA YÖNTEMİ Tartışma; Öğrencilerin bir konu üzerinde düşünmesini sağlamak, net olmayan noktaları açıklamak ve bilgileri kalıcı hale getirmek için kullanılan bir yöntemdir. Yöntemin Kullanım İlkeleri -Tartışma konusunu öğretmen önceden belirler. -Tartışmaya bütün sınıfın katılımı sağlanmalı. -Tartışmaya dersin tümü ayrılmamalı. -Tartışmada herkes fikrini rahatça söyleyebilmeli. -Oturma düzeni tartışma yöntemine uygun olmalıdır....
Sayfa başına git