keyboard_arrow_down Öğretim ilke ve Yöntemleri

Örnek Olay Yöntemi

Örnek Olay Yöntemi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Örnek Olay Yönteminin Özellikleri Öğrenci merkezlidir. Kavrama, analiz ve sentez düzeydeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Gerçek hayatta karşılaşılmış veya karşılaşılma ihtimali olan problemlerin öğrencilerle birlikte sınıfta tartışılarak çözüm yolları üretme yöntemidir....

Birlikte Öğrenme Modeli (B.Ö.M.)

Birlikte Öğrenme Modeli (B.Ö.M.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Birlikte Öğrenme Modeli (B.Ö.M.) BÖM özellikle konuşma yoluyla dili kullanarak etkileşimin önemli olduğu yabancı dil eğitiminde çok yararlıdır İş yükünü çok fazla arttırmadan öğrencilere daha üst düzeyde ödev ve projelerin...

Dramanın Çeşitleri

Dramanın Çeşitleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Dramanın Çeşitleri Günümüz drama tanımlarına ve çeşitlerini incelediğimiz zaman çok farklı tanımlarla ve sınıflandırmalarla karşılaşmaktayız. Buna karşın en çok kullanılan drama çeşitleri dört bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; yaratıcı drama, eğitici drama,...

Kavram Haritası

Kavram Haritası

Bu yazı sabitlenmiştir.

KAVRAM HARİTASI Novak tarafından geliştirilmiştir. Ausubel’in anlamlı öğrenme teorisine dayanmaktadır. Kavram haritası Öğrenilecek kavramaların ve kavramlar arası ilişkilerin görsel şekilde sunulduğu bir şemadır. Kavram haritası bir kavramın aynı kategorideki diğer...

İstasyon Tekniği

İstasyon Tekniği

Bu yazı sabitlenmiştir.

İSTASYON TEKNİĞİ Sınıfta bir sorun ya da konuyla ilgili bütün öğrenciler çeşitli aşamalarda katkı sağlamak için grup oluştururlar. Her bir grup bir önceki grubun aşamasına katkı sağlayarak ilerler. İstasyon Tekniğinin...

Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu Zeka Kuramı

Bu yazı sabitlenmiştir.

ÇOKLU ZEKA KURAMI Temsilcisi Howard Gardner’dır. Gardner’a göre zekanın sözel, görsel sosyal, kişisel, doğacı, mantıksal, bedensel, müziksel olmak üzere 8 boyutu vardır. Bu kuramın amacı; kişilerde çok yönlü gelişimi sağlamak...

Gagne’nin Öğretim Durumları Modeli

Gagne’nin Öğretim Durumları Modeli

Bu yazı sabitlenmiştir.

GAGNE’NİN ÖĞRETİM DURUMLARI MODELİ Gagne’ye göre öğrenme beyinde gerçekleşir. Öğrenmede sadece dışsal etkenlerin değil, içsel etkenlerinde rolü vardır. Öğretimin planlanması öğrenecek bireye göre düzenlenmelidir. Öğretme iki evrede gerçekleşir. Bunlar uzun...

Carroll’un Okulda Öğrenme Modeli

Carroll’un Okulda Öğrenme Modeli

Bu yazı sabitlenmiştir.

CARROLL’UN OKULDA ÖĞRENME MODELİ Bu yaklaşıma göre gerekli zaman ve uygun bir ortam sağlandığında her öğrenci öğrenir. Her öğrencinin öğrenmesi için gerekli olan öğrenme zamanı ve öğrenme olanakları diğer öğrencilerinkinden...

Balık Kılçığı Tekniği

Balık Kılçığı Tekniği

Bu yazı sabitlenmiştir.

BALIK KILÇIĞI TEKNİĞİ Balık kılçığı diyagramı olarak da bilinir. Bu uygulamayla belli bir sorunun nedenleri ortaya çıkarılır ve neden –sonuç ilişkisi oluşturulur. Tekniğin uygulanması için öncelikle bir problem belirlenir. Daha...

Drama Tekniği

Drama Tekniği

Bu yazı sabitlenmiştir.

DRAMA TEKNİĞİ Öğrencilerin karşılaştıkları durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bir uygulamadır. Doğal drama, biçimsel drama ve yaratıcı drama türleri vardır. Doğal Drama: Öğrenciler doğaçlama yaparak kendilerini istedikleri gibi...

Bireyselleştirilmiş Öğretim

Bireyselleştirilmiş Öğretim

Bu yazı sabitlenmiştir.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM Keller’in ‘’Bireyselleştirilmiş öğretim sistemi’’ Carroll’ın ‘’okulda öğrenme modeli’’ne dayanmaktadır. -Bireyselleştirilmiş öğretim sistemi, programlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretimin dayandığı ilkelere benzemektedir. -Her sınıftaki öğrencilerin bireysel farklılıkları vardır. Bireyselleştirilmiş...

Benzetim (simülasyon) Tekniği

Benzetim (simülasyon) Tekniği

Bu yazı sabitlenmiştir.

BENZETİM (SİMÜLASYON) TEKNİĞİ Öğrencilerin gerçek  ortamlarda gerçek araçlarla demeleri zor ve tehlikeli olan durumları gerçeğin bir modeli üzerinde yaşamalarıdır.  Böylece olabilecek kazaların önüne geçilmiş olunur ve öğrenciler üzerlerinde baskı olmadan...

Düşünme Biçimleri

Düşünme Biçimleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

DÜŞÜNME BİÇİMLERİ 1-Eleştirel Düşünme Eleştirel düşünme; öğrencilerin önceden bildikleri bir konu üzerinde kendi düşüncelerine değer biçmeleri ve değiştirmeleridir. Eleştirel düşünme her yaşta her insana öğretilebilir. Sınıf içinde eleştirel düşünmeyi gerçekleştirebilmek...

Tartışma Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Bu yazı sabitlenmiştir.

TARTIŞMA YÖNTEMİ Tartışma; Öğrencilerin bir konu üzerinde düşünmesini sağlamak, net olmayan noktaları açıklamak ve bilgileri kalıcı hale getirmek için kullanılan bir yöntemdir. Yöntemin Kullanım İlkeleri -Tartışma konusunu öğretmen önceden belirler....