istatistik

SPSS (İNG - TR) İng Tr   İng Tr Data Veri Statistics İstatistikler Variable Değişken Mean Ortalama Data View Veri Görünümü Median Medyan (Ortanca) Variable View Değişken Görünümü Mode Mod Data Menu Veri Menüsü Sum Toplam Split File Alt Gruba Ayırma Skewness Çarpıklık Katsayısı Select Case İstenileni Dikkate Alma Kurtosis Basıklık (Sivrilik) Katsayısı Transform Menu Dönüştürme Menüsü Quartiles Çeyrek Yüzdelikler Compute Hesaplama Percentile Yüzdelik Recode Yeniden Kodlama Valid Geçerli Value Değer (Puan) Percent Yüzde Range Sıra, Dizi Valid Percent Geçerli Yüzde Analyze Menu Analiz Menüsü Cumulative Percent Toplamlı Yüzde Descriptive Statistics Betimsel İstatistik Crosstabs Çapraz Tablolar Frequency Frekans Row Satır Chart(s) Grafik(ler) Column Sütun Bar Çizgi Cell Hücre (Gözenek) Pie Daire Percentage Yüzde Oranı Histogram Histogram Layer Tabaka  
İstatistikte Mod, Aritmetik Ortalama ve Ortanca Arasındaki İlişkiler (Dağılımlar) Sağa Çarpık Dağılım Mod<Medyan(Ortn)<X’dir. Öğretim yetersizdir, Test zordur, Öğrencilerin başarıları düşüktür, Öğrencilerin öğrenme düzeyi düşüktür, Öğrenciler hedef davranışları kazanamamışlardır. Çarpıklık katsayısı (+), Öğrencilerin yarısından fazlası ortalamadan düşük puan almışlardır. Çok kişinin başvurduğu ancak az kişinin alınacağı sınavlarda elde edilmek istenen dağılımdır. Sola Çarpık Dağılım X<Medyan(Ortn)<Mod’dur. Öğretim yeterlidir, Test kolaydır, Öğrencilerin başarıları yüksektir, Öğrencilerin öğrenme düzeyi yüksektir, Öğrenciler hedef...
One -Way Anova Testi Öğrencilerin bölümlerine göre, durumluluk kaygı düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı Anova testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre F=5,932, p=0,003<0,05 olduğundan öğrencilerin bölümlerine göre durumluluk kaygı düzeylerinin farklılaştığı tespit edilmiştir. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit edilmek amacıyla One-Way Anova testi yapılmıştır. Sözel bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin (43), sayısal...
İstatistikle İlgili Bazı Temel Kavramlar Değişken: Nicel ya da nitel anlamda bir özelliğin belirgin olarak bir durumdan diğerine farklılık göstermesidir. Değişkenler özelliklerine göre farklı farklı sınıflandırılmıştır. Nicel Değişken: Birey ya da objenin sahip olduğu belli bir özelliğinin miktar olarak açıklanabilen değişkendir. Ağırlık ölçüsü, uzunluk ölçüsü, sınav puanı, zekâ puanı, otoparktaki araç sayısı,...
T Testi Örnek 1 Katılımcıların örgüt kültürü düzeyi ile cinsiyetleri arasında ilişki olup olmadığı Independent-Sample T Testi ile yapılmıştır.                          NOT: Sig. (2-tailed)→p değeri p<0,05 anlamlı bir fark vardır, p>0,05 anlamlı bir fark yoktur. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi araştırmaya katılan 34 erkek çalışanın ortalama örgüt...
Çapraz Tablo Yorumu 2 Değişkenli Çapraz Tablo Toplam 100 kişinin 52’sini erkek, 48’ini kadın oluşturmaktadır, 52 erkekten 1’i oy kullanmayacak, 21’i A Partisine oy kullanacak, 21’i B partisine oy kullanacak, 6’sı C partisine oy kullanacak, 3’ü oy kullanmakta kararsızdır. 48 kadından 5’i oy kullanmayacak, 18’i A Partisine oy kullanacak, 18’i B partisine oy kullanacak,...
Sayfa başına git