Gelişim Psikolojisi

ERGENLİKTE FIRTINA VE STRES GÖRÜŞÜ Fırtına ve stres görüşü ergenlik psikolojisinin babası olarak ifade edilen Stanley Hall(1844-1924) tarafından ortaya konulmuş bir görüştür. Stanley Hall bilindiği üzere ergenlik dönemi hakkında akademik anlamda çalışan ilk kişidir. Stanley Hall Darwin’in evrim teorisinden etkilenmiş birisidir ve bu görüşünü biyolojik temellere dayandırarak oluşturmuştur. Stanley Hall’in fırtına...
ERGENLİK TAHİHİ Ergenlik; çocukluk ve yetişkinlik dönemi arasındaki geçiş dönemi olarak görülmektedir. Tarihin her döneminde ergenlik diye bir dönem yoktur. Ergenliğe tarihsel olarak bakarsak; Antik Yunan Platon * Ergenliği ilk olarak Antik Yunan’ da Platon kullanmıştır. * Gerçeklik akıl yürütmelerle kavranabilir. * Akıl yürütme bakımından çocuklar ve gençler birbirinden farklıdır. * Platon gençler üzerine ayrışma yapar. * Dünyayı...
Sandra Bem' in cinsiyet şeması kuramı Şemalar üzerinden cinsel kimliğin oluştuğunu söyler. Bilişsel ve davranışsal kuramı birleştirmiştir. Erkek Kadın Androjen Farklılaşmamış (ayrışmamış, belirsiz) Kadınsı Düşük Yüksek Yüksek Düşük Erkeksi Yüksek Düşük Yüksek Düşük   Erkeksi: zorlayıcı, baskın, saldırgan, risk alan, ifade becerisi düşük Kadınsı: sevecen, anlayışlı, kibar, yumuşak, ifade becerisi yüksek Erkek:  Erkeksi özellikleri yüksek, kadınsı özellikleri düşük olan bireylerdir. Kadın: Erkeksi özellikler düşük, kadınsı özellikleri yüksek olan bireylerdir. Androjen: Kadınsı ve erkeksi özelliklerin ikisi...
Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim İnsanların erkek ya da kadın olarak özelliklerini cinsiyet demekteyiz ve bu kavramla ilgili iki tanımlama yapıyoruz. Bunlar cinsel kimlik ve cinsel yönelimdir. Cinsel Kimlik: Bireylerin kendisini kadın ya da erkek olarak tanımlamasıdır. Cinsel kimliğin alt boyutları vardır. Bunlar: Biyolojik Cinsiyet Kimliği: Bireylerin cinsiyet organlarına ya da beden yapısına...
OTORİTER(YETKECİ) AİLELERDE ÇOCUK Diana Baumrind’in dört ebeveyn stilinden biri olan otoriter ebeveyn stili anne babanın çocuğundan beklentilerinin ve taleplerinin olduğu fakat onun istek ve görüşlerini göz önünde bulundurmadığı bir ebeveyn stilidir. Daha açık ifade edecek olursak otoriter ebeveyn çocuğuna katı kurallar koyan, bağımsız olarak bir davranış sergilemesine izin vermeyen ve ceza...
Genç (Erken) Yetişkinlik Dönemi Sosyal bilimciler bu dönemi kronolojik olarak 18 yaşından 40 yaşına kadar süren bir yaş dönemi olarak kabul etseler de Levinson gibi bu devreyi daha küçük birimlere ayıranlar da vardır. Ergenlik döneminin sonlarından orta yaşlılık döneminin başlangıcına (40 yaşa) kadar olan yılları kapsayan 20-40 yaş arasını ilk yetişkinlik...
Yetişkinlik Dönemi İnsan hayatında, belli fizyolojik ve psikolojik özelliklerin ağırlaştığı dönemler vardır.  Psikologlar bu özellikleri dikkate alarak insan hayatını çeşitli dönemlere ayırarak her dönemi kendi belirgin özelliklerine, tutum ve davranış çeşitlerine göre tasnif etmişlerdir. Ancak insan hayatını kesin yaş çizgileriyle sınıflandırmak şüphesiz mümkün değildir. Zira kalıtım, beslenme, fiziki çevre (mesken-iklim) ve...
Bruner ve Bilişsel Gelişim Kuramı Bruner da Piaget gibi bilişsel gelişimi evrensel bir anlayışla incelemiştir. Ona göre bilişsel gelişim, tepkilerin uyarıcılardan bağımsız hale gelmesidir. Çocuk ilk yılların da çevresindekilerin kontrolü altındadır.  Tepkiler uyarıcılara bağlıdır. İlerleyen dönemler de dilin kazanılması ile uyarıcılar kontrol edilmeye başlanır ve tepkiler uyarıcılardan bağımsız hale gelir. Not :...
Ergenlikte Boy ve Kilo Artışı Kız ve erkek ergenler boy ve kiloda hızlı bir gelişim gösterirler; fakat büyüme kızlarda erkeklerden yaklaşık iki yıl kadar önce başlamaktadır. Büyüme kızlarda 10-10,5 yaşlarında başlayıp iki yıl boyunca sürerken; erkeklerdeyse 12-12,5 yaşında başlayıp yine iki yıl kadar sürmektedir. Kızlarda büyümenin sıçraması 7-11 yaş arasındayken, erkeklerde...
Robert Peck'in Yaşlılık Dönemi   Peck, Erikson'un psikososyal kuramının ego bütünlüğüne karşı umutsuzluk döneminde yaşlıların yüz yüze kaldıkları üç gelişimsel görevden söz etmiştir. Bu görevler: Farklılaştırma X role saplanma: Yaşlılar işteki görevlerinin dışında kalan şeylerle kendi değerlerini yeniden tanımlamalıdırlar. Çocukları ve işleriyle uğraştıkları zamanı dolduracak yeni rol ve uğraşlar bulmalıdırlar. Örneğin sanat, spor...
Ergenliğin Sınırları Ergenliğin sınırlarının biyolojik, duygusal, bilişsel, kişilerarası, toplumsal, eğitimsel, kültürel, yasal ve kronolojik açıdan ne zaman başlayıp ne zaman bittiği önemlidir. Bu süreçte kişilerde önemli ölçüde değişiklikler gözlemlenir. Aslında kişi çocukluktan yetişkinliğe geçişinde ergenlik dönemi rol oynar ve ergenliğin son buluşuyla yetişkinlik dönemine geçilmiş olur. Ancak herkesin ergenliğe girişi ve...
Kübler-Ross'un Ölüm Evreleri   Ölümle yüzleşirken geçtiğimiz bir evreler sırası olabilir mi? Kübler-Ross ölmekte olan insanların davranış ve düşünme biçimlerini 5 evreye ayırdı. Bu evreler sırasıyla; inkâr ve yalıtılmışlık, öfke, uzlaşma, depresyon ve kabullenmedir. İnkâr ve yalıtılmışlık: Kübler-Ross’a göre kişinin ölüm olayının gerçekleştiğini inkâr ettiği ölüm evrelerinden ilki bu evredir. Kişi, ‘’Benim başıma...
FARKLI YAŞ GRUPLARINDA KİŞİSEL YAŞAM YATIRIMLARININ DERECESİ Çevremizde farklı yaştaki insanları incelediğimizde, farklı şeylere odaklandığını görürüz. Bir bebek ailesine bağlı olmak isterken, bir ergense ailesinden uzaklaşmak ister. Gelişim psikolojisi içinde insanlar farklı dönemlerden geçtiğinden dolayı farklı kişisel yatırım dereceleri oluşmaktadır. 0-5 yaş arasındakiler bu yatırımlarını sırasıyla aile, bağlılık, ihtiyaç ve çevresini...
Çoklu Zeka Kuramı Gardner’ e aittir. Bu yaklaşıma göre zeka, birden çok alanda sözel, sayısal, müziksel, sosyal, hareketsel, görsel, bireyler arası ve içe dönük alanlarda faaliyet yapabilme yeteneğidir.  http://www.rehberlikvepsikoloji.com/coklu-zeka-kurami/2014/08/ Piaget’ e göre zeka ;bireyin çevresine uyum sürecidir. Birey çevresinde sürekli bir denge arayışındadır. Birey çevresiyle etkileşimi sürecinde algıladığı tüm uyaranları dengeleme eğilimindedir. Goleman’ın...
James Marcia’ nın Kimlik Statüleri J. Marcia’ nın kimlik statüleri Erikson’ un “Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası” dönemi içerisinde geçer. Erikson ’un bu dönemi Freud ‘ün genital dönemi ile benzerlik gösterir. İki dönemde ergenlik dönemi üzerinde durur. Keşif: Kimlik alanı ile ilgili araştırmalar yapar. Bağlam: Kimlik alanı ile ilgili yapılan araştırmalarla bir karara...
Sayfa başına git