BİRİNCİ SINIFLI OLMAK

BİRİNCİ SINIFLI OLMAK
16 Eylül 2016 tarihinde eklendi, 3.226 kez okundu.

BİRİNCİ SINIFLI OLMAK
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)’in yapmış olduğu değişikliklerden bir tanesi de 1.sınıfları kapsamaktadır. Birinci sınıflarda okutulacak olan ses gruplarında ki harflerin veriliş sıralamasında yapılan değişiklikler ile 1.sınıfta verilecek olan konular kapsamında yapılan değişiklikler olarak iki başlık altında inceleyebiliriz.
Seslerin Veriliş Sıralamasında Yapılan Değişiklikler
SES GRUPLARI ESKİ GRUPLAMA-YENİ GRUPLAMA
1.SES GRUBU E,L,A,T- E-L-A-N
2.SES GRUBU İ,N,O,R,M- İ-T-O-B-U
3.SES GRUBU U,K,I,Y,S,D- K-I-R-Ö-S-Ü
4.SES GRUBU Ö,B,Ü,Ş,Z,Ç- M-D-Ş-Y-C-Z
5.SES GRUBU G,C,P,H- Ç-G-P-H
6.SES GRUBU Ğ,V,F,J- F-V-Ğ-J

Konular da Yapılan Değişiklikler için
http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 detaylı olarak her sınıf bazında yayınlanmıştır.

SORU CEVAPLARLA BİRİNCİ SINIFA BAKIŞ

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Bitişik Eğik Yazı(el yazısı) Öğretilecek mi?
Evet 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında da çocuklarımıza bitişik eğik yazı(el yazısı) öğretimi yapılacaktır.
Harflerin Gruplar Halinde Öğretilmesinin Sebebi nedir?
Alfabemizde ki harflerin öğretimi bizim saymış olduğumuz a-b-c…. şekli sırası ile değil,yukarıda belirtmiş olduğum ses grupları sırası ile öğretilir.İlk grup harflerde ortalama her ses bir haftada öğretilir.İlerleyen haftalarda sınıfın durumuna göre 3.ses grubundan sonra bir haftada iki ses verilmeye başlanabilir.Harflerin bu şekilde öğretiminde birkaç neden vardır.Bunlar gruplanan seslerin hecelerde kullanım sıklığı,gruplanma sırasına göre seslerden en çok hece ve anlamlı kelime yapabilme bütünlüğü,açık hece kapalı hece olabilme durumları,harflerin yazım şekli ve kolaylıkları gibi bir çok faktör bir ara gelmiştir.
Yazma Öğretiminde Bitişik Eğik Yazı, peki ya Kitaplarımız?

1.sınıflarda kitaplarımız 1. ve 2. dönem olmak üzere gruplanmıştır.1 dönem yazma öğretimi için kullandığımız kitabımız bitişik yazının öğretimini hedeflediği için el yazısı ile yazılmıştır. Bu kitap içerisinde 1.ses grubundan 6.ses grubuna kadar tüm harflerin yazım şekli, harflerden hece, hecelerden kelime, kelimelerden cümle, cümlelerden metinler yer almaktadır ve hepsi el yazısı fontu ile hazırlanmıştır. Bu kitabımızın haricinde diğer tüm derslerin kitapları dik temel yazı fontu ile hazırlanmıştır. Bu şekilde hazırlanmasının sebebi çocuklarımızın her iki yazı fontunda da okuma becerisini geliştirmektir.
Okullar Açıldığında Kitaplarımızı Nasıl Alabiliriz? MEB Kitapları Ücreti Ne kadar?
Tüm okul kademelerinde kitaplarımız MEB tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. Çocuğunuz daha okula başlamadan ilgili MEB müdürlükleri tarafından sistem üzerinden yapılan kayıtlar doğrultusunda Türkiye’nin merkez ya da en uç noktası fark etmemeksizin okullar eğitim öğretime açılmadan önce MEB tarafından öğrenci adetlerinden +10 fazlası ile her okula teslim edilir. Çocuğunuz okula başladığı ilk gün, MEB kitapları öğretmeni tarafından teslim edilir.
Okullar Tarafından Aldırılan Ek kaynaklar
Birçok okul MEB kitaplarını kullanmakla beraber piyasalarda olan yayınlardan da seçerek çocuklar için aldırabiliyor. Normal şart altında bunun yapılması MEB tarafından doğru olarak kabul edilmiyor. Fakat okullar ek kaynaklar aldırmak vs hakkında velilere bilgi vererek ve velilerden yazılı onay alarak ek kaynaklar aldırabiliyor.
Çocuklar Tarafından Bitişik Eğik Yazı(el yazısı) Kaçıncı Sınıfa Kadar Kullanılıyor?

MEB’in belirlemiş olduğu sınıf seviyesi fark etmemeksizin tüm kademelerde bitişik eğik yazı ile yazı yazmak zorunludur. Fakat bu durum ağırlıklı olarak 1-4 arasında uygulanmaktadır.4.sınıftan sonra çoğu zaman öğrencilerin tercihi,çoğu zamanda öğretmenin insiyatifi doğrultusunda 5.sınıftan sonrasında dik temel yazı ile yazmayı da tercih edebiliyorlar.
Hikaye Kitapları
MEB’in okullara vermiş olduğu ders kitaplarımız içerisinde özellikle ses gruplarının öğretiminin pratiğine yönelik ek bir hikaye kitabı bulunmamaktadır. Fakat 1.dönem kullanmış olduğumuz yazı öğretim kitabımızın içerisinde ses gruplarına yönelik kısa okuma metinleri bulunmaktadır.

Türkçe Öğretim Programında ilk okuma-yazma öğretiminin amacı nedir?
Türkçe Öğretim Programında amaç sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu süreçte Türkçe’yi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir. Buradan hareketle, Türkçe Öğretim Programında ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini gerçekleştirmek; düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır.
Bitişik Eğik Yazı Yazmanın Çocuğa kazandırdıkları Nelerdir?
Günümüzde, okula yeni başlayan öğrencilere etkili ve güzel yazı öğretimi, eğitimcilerin üzerinde durduğu en önemli konulardan biridir. Çünkü, çocukluk yıllarında öğrenilen bu beceriler bireyin hayatı boyunca sürmektedir. Bu nedenle, yazı öğretimi ile yöntemleri üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmış ve en uygun yöntemler belirlenmiştir. Türkçe Öğretim Programında ele alınan bitişik eğik yazının öğretilmesi bu araştırmalara; yani çağdaş eğitim yaklaşımlarına, yeni yazı öğretim yöntemlerine, çocuğun zihinsel,bedensel,sosyal gelişimi ve psikolojisi ile ilgili araştırmalara dayanmaktadır.Araştırmalara göre bitişik eğik yazı, sürekli ve hızlı yazılmaktadır. Dik temel yazıda her harften sonra durulduğu için yazı yazma süreci sık sık kesilmekte ve yavaşlamaktadır. Bu durum düşünme sürecini de etkilemektedir. Oysa bitişik eğik yazıdaki süreklilik ve hız, düşüncenin sürekliliği ve hızı ile birleşmekte ve birbirinin gelişimini desteklemektedir. Bitişik eğik yazı; harflerin birbirine bağlanarak heceler, hecelerin de birbirine bağlanarak kelimelerin oluşturulduğu bir yazıdır. Öğrenci yazı yazarken sürekli olarak bağlantılar yapmakta ve bunu giderek alışkanlık haline getirmektedir. Bu durum öğrencinin yazının bütün bağlantıları ve ayrıntıları üzerinde düşünmesini sağlamaktadır. Böylece bitişik eğik yazı ile öğrenci bağlantılı ve ayrıntılı düşünmeyi öğrenmekte ve geliştirmektedir Bu süreç öğrencinin bilgiler ve anlamlar arasında da bağlantı yapmasını kolaylaştırmaktadır. Diğer taraftan Türkçe Öğretim Programında temel alınan yapılandırıcı yaklaşım bilgilerin bütünleştirilerek anlamlandırılmasını öngörmektedir. Yapılandırıcı yaklaşımda, öğrencinin öğrendiği her bilgi bir sonraki bilginin alt yapısını oluşturmaktadır. Yeni bilgiler önceden yapılandırılmış bilgiler üzerine oturtulmakta; ikisi arasında anlamlı bağlar kurulmakta ve bütünleştirilmektedir. Bu işlem bilginin biriktirilmesi ya da üst üste konulması demek değil, bilgi üzerinde düşünülmesi, bilginin anlamlandırılması, analiz edilmesi ve ön bilgilerle yeniden birleştirilmesidir. Böyle bir çerçevede bitişik eğik yazı hem Türkçe Öğretim Programının anlayışını hem de öğrencinin bilgileri zihninde bütünleştirerek, anlamlandırarak yapılandırmasını desteklemektedir.

Çocuğumun Bitişik Eğik Yazısı(el yazısı)Kötü Neden? Bu Konuda Neler Yapılmalı? Neler Yapmalıyım?

Çocuğunuzun sahip olduğu her hangi bir gelişimsel problemi yoksa , bu sorunun temeli okul kökenlidir. Sınıfların kalabalık olması, öğretmeninin harflerin yazım yönü ve birbirlerine bağlanışları ile yeteri kadar pratik yaptırmayışı, öğretmeninde bitişik eğik el yazısı yazabilme konusunda ki becerisi ve öğretebilme şekli, harfin öğretimine geçmeden önce yapılan çalışmaların ve harflerin ilk kez öğretildiği, yazımı çalışmaları sırasındaki çalışmaların kısa tutulması,biran önce bitirme telaşı gibi nedenlerden dolayı öğrencilerde yazı bozukluğu olabilmektedir.Bu durumu düzeltmek için,aynı çalışmaların benzerleri yapılmalı,öğrenci yanımıza alınarak bir müddet ilgilenilmeli,görme,anlama, algılama ile ilgili bir problemi olup olmadığı tespit ettirilmeli.
Anne baba olarak iyi yazım gereçleri, çocukların iyi yazı yazmasına yardımcı olduklarından büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Aynı zamanda çocuklardan haftalık alışveriş listesini, yaş günü dilek listelerini yazmalarını veya resimleri adlarıyla imzalamalarını isteyerek doğru el yazısı becerilerini geliştirmelerini teşvik edebilirsiniz. Evde kullanmış olduğunuz bilgisayarınıza el yazısı fontu programı yükleyerek, çocuğunuza bilgisayardan yararlanarak okuma yaptırma çalışmalarınızda farklı fontlarda yazımı olan “özellikle a sesini “ ve diğer seslerini tanımada kolaylık sağlamış olursunuz. Yoksa size a harfini göstererek bu hangi harf ben bu harfi bilmiyor diyebilir.

Dik Temel Yazı Yazmayı Bilerek Okula Başlayan Bir Çocuk Bitişik Yazı Yazmada Zorlanabilir mi?
Evet zorlanabilir. Çünkü çocuğunuzda alışkanlıklarından dolayı oturmuş bir kalem tutma ve harflere dik çizgi çizerek başlama yerleşmiş olabilir. Oysa bitişik eğik yazı dik yazı gibi değildir ve bazı harflerin şekli dik yazı ile benzerlik göstermez.”R harfi gibi” Bu durum öğrencinin potansiyeli ,öğretmenin bu konuda ki desteği ve sizin iş birliğiniz ile ortadan kalkabilir.
Bahar SARIKAYA
1.Sınıf Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git